محاسبه طول عمر

طول عمر مواد اوليه Hostalen PPH 5416 كمپاني باسل آلمان:

شركت باسل براي تعيين ميزان طول عمر و مقاومت مـواد اوليـه خـود اطلاعاتي را ارائه نموده است كه در صورت انجام فرآيند توليد بر اساس اصول فني و ماشين آلات كاملاً استـاندارد اين اطلاعات قـابل استنـاد هستند و با توجه به فرمول و نمودار زير مي توان طـول عمر محصـولات  توليدي اين مجتمع را در شرايط مختلف محاسبه کرد.

طريقه محاسبه طول عمر محصولات رويال :

پليمرها در مقابل حرارت و فشار در دراز مدت پير شده و فرسايش مي يابند.
دراستاندارد DIN 8078 شاخصي بنام هوپ استرس (HOOP STRESS) معرفي گرديده كه بيانگر تنش وارده به جداره لوله ناشي از فشار وارده از طرف سيال گذرنده از آن مي باشـد. در واقع طول عمر محصـولات رويال ارتباط معکـوس با دما و فشار سيـال گذرنده از آنها دارد و بـراي بدست آوردن ميزان اين طـول عمر از نمودار هوپ استـرس استفـاده  مي شود .

محور افقي اين نمودار معرف زمان بر حسب ساعت و سال و محور عمودي تعيين كننده تنش وارده از سيال بر حسب مگا پاسكال (MPa) مي باشد. هريك از خطوط قرمز رنگ روي نمودارهم، معرف دماي سيال گذرنده ازلوله مي باشد.

به عنوان مثال اگر بخواهيم بدانيم لوله PPRC با قطر خارجي 25mm و  ضخامت 4.2mm ( لوله Pn20 ) در فشار 28 بار و حرارت 40 چند سال
عمر خواهد داشت، به روش زير عمل مي کنيم.
براي محاسبه طـول عمرلوله ابـتدا بايد فشار وارده از طرف سيـال به جداره داخلـي لوله را طبق فرمول زير به تنش تبديل نمائيم:

در اين حالت تنش بدست آمده برابر 6.9MPa مي باشد. اكنـون اين تنش را بر روي محور عمودي نمـودار هوپ استرس پيدا كرده و نـقطه تقاطع اين مقدارتنش با نمودار مربوط به دماي 40 را پيـدا مي كنيم. از عمودکردن اين نقطه بر محور افقي نمودار هوپ استرس طول عمر 50 ساله براي اين لوله به دست مي آيد.

    سبد خرید